חיפוש באתר

תקנון בחירת יקירי קרית עקרון מעודכן, ינואר 2022

❖ הפרסום מיועד לנשים וגברים כאחד.

 

כללי

 

מועצת קריית עקרון תעניק אחת לשנה, או אחת לפרק זמן אחר שייקבע על ידה, עיטור הוקרה של אות" יקיר
קריית עקרון" (להלן התחומים: תרבות, ספורט, חינוך, קהילה, בטחון, דת ומסורת, מורשת)
האות יוענק ע"י ראש המועצה ומי שיבחר להעניק עימו את האות, בטקס מיוחד שיערך במועד עליו יוחלט
(ערב העצמאות), במעמד חברי מועצה, פרנסי ציבור ונכבדיו, תושבי היישוב ומוזמנים נוספים .
המועמדים יבחרו ע"י ועדה ציבורית לבחירת" יקירי קריית עקרון", מתוך רשימת המועמדים אשר יומלצו על ידי
הציבור ואשר יעמדו בתנאי הזכאות ובקריטריונים שנקבעו בתקנון זה.
הועדה תגיש את החלטתה טרם פירסומה לידיעת מליאת המועצה.

 

תנאי זכאות וקריטריונים

 

האות מוענק ליחיד , אשר מתגורר בקריית עקרון במשך מעל 20 שנה
האות מוענק כאות הוקרה על מפעל חיים או על פעילות ציבורית מתמשכת וראויה לציון או על תרומה
משמעותית רבת שנים, לחיי האזור ו/או לקהילה, רצוי שלא על מנת לקבל פרס ,המהווים סמל, מופת ודוגמא
לרבים. תשקל גם תרומה משמעותית ויוצאת דופן למדינת ישראל.
בקביעת מקבלי האות יובאו במניין השיקולים המרקם המיוחד של אוכלוסיית קריית עקרון ותחומי העשייה
השונים של המועמדים, ללא הבדל גזע, דת, לאום, ארץ מוצא, מין, נטייה מינית, השקפה וכיוצ"ב.
תנאי סף להענקת האות:
1 .מתגורר ביישוב במצטבר 20 שנה מתוכן 10 שנים ברציפות.

 

שיקולים לבחירת מועמד לאות יקיר העיר

 

הוועדה תשקול את המועמדים על בסיס הקריטריונים המנויים להלן:

1 .התנדבות קהילתית או ארגונית בעיר– משך תקופה של שבע שנים לפחות.

2 .פעילות ציבורית בעלת השפעה בקרית עקרון למען היישוב או תושביו בדרך שהותירה חותם על היישוב או על
תושביו.

3 .מועמד שפעל בזירה הציבורית הארצית באופן בולט, בדרך שתורמת ליישוב ושיש בה להביא ערך וכבוד

4 .קריית עקרון.

5 .בבחירת מקבלי האות, יינתן ייצוג הולם לבני שני המינים ככל הניתן.

6 .הוועדה תפעל ככל הניתן להעניק את האות במגוון תחומי פעילות ועשייה.

 

הגבלת הענקת אות יקיר העיר

 

אות יקיר העיר לא יוענק ל:

1 .אנשים שאינם תושבי קריית עקרון, כמופיע במרשם האוכלוסין.

2 .אנשים אשר נפטרו לפני המועד האחרון להגשת המועמדים, המתפרסם מדי שנה.

3 .נבחרי ציבור (שרים, חברי כנסת, חברי מועצה וכיוצא בזה) מכהנים.

4 .עובדים מכהנים במועצת קריית עקרון, לרבות חברות הבת העירוניות ותאגידים עירוניים.

 

אופן הגשת מועמדות

 

1 .כל תושב או ארגון או חבר מועצה רשאי להגיש המלצה למועמדות.

2 .המועצה תפרסם מידי שנה באתר האינטרנט, במרכז הקהילתי ובתקשורת המקומית, מעין "קול קורא"
להגשת המלצות למועמדים/ות לקבלת האות, במסגרתו יפורטו המועד להגשת מועמדות וכתובת
ההגשה.

3 .הצעת המועמדות תוגש על גבי טופס מועמדות של המועצה בלינק המצ"ב, אליו יצורפו קורות חיים
כלליים של המועמד, המלצות נוספות וכן נימוקים להענקת האות למועמד/ת.

4 .לא תתקבל מועמדות אשר הוגשה שלא בדרך שנקבעה ו/או לאחר חלוף המועד שפורסם, אלא אם הוחלט
אחרת ע"י הועדה הציבורית מטעמים מיוחדים שיירשמו.

 

אופן בחירת המועמדים ומקבלי האות

 

1 .ראש המועצה ימנה ועדה ציבורית לבחירת" יקיר קריית עקרון" להלן: "הועדה", הועדה תמנה עד 7 חברים,
חלק מהם נציגי ציבור .הרכבה ישקף במידת האפשר, את המגוון והפסיפס האנושי של אוכלוסיית קריית
עקרון. הוועדה תכלול שלושה בעלי תפקידים: יו"ר הוועדה, מנכ"ל המועצה ,תיאום וריכוז ישיבות הוועדה
לפי נוהל זה הינם באחריות מנכ"ל המועצה .

2 .תפקיד הועדה לבחור את האישים להם יוענק האות מתוך רשימת המומלצים שהוגשה לה.

3 .חבר ועדה מכהן לא יהיה מועמד לקבלת האות ולא יהיה רשאי להגיש מועמדות של אדם אחר או להמליץ
על מועמד אחר. ראש המועצה רשאי להמליץ על מועמדים מטעמו. חבר ועדה לא יביע עמדתו בעניינו של מועמד אם קיים חשש לניגוד עניינים. 
ישיבות הועדה תתקיימנה בהשתתפות כל חבריה ככל שניתן, ולא יירשם בהן פרוטוקול אלא סיכום. תוכן דיוני הועדה יישאר חסוי.

4 .המלצות הועדה תתקבלנה בהסכמה, ככל שניתן, ולכל הפחות על דעת רוב חבריה. היו הקולות שקולים,
תינתן זכות ההכרעה ליו"ר הועדה. המלצות הועדה תועלנה על הכתב בליווי נימוקיהן, ואף הן תהיינה
חסויות. החלטות הועדה תהיינה סופיות ולא ניתן לערער עליהן.

5 .שמות מקבלי האות לא יפורסמו בציבור קודם להבאת דבר בחירתם לידיעת מליאת המועצה.
למרות האמור לעיל, ניתן להודיע למועמדים שנבחרו ע"י הועדה על הכוונה להעניק להם את האות ובלבד
שהודעה רשמית וסופית על כך תישלח למקבל האות רק לאחר העברת החלטת הועדה לידיעת מליאת
המועצה.

 

להגשת מועמדות לחצו כאן

צרו קשר:
מתנסנט חוגים הצהרת נגישות