חיפוש באתר

טפסים

טופס הרשמה לצהרונים שנה"ל תשפ"א – 2020-2021

הנחיות למילוי הטופס:

 

 

פרטי הילד/ה:
מין
פרטי ההורים:
האם קיים בטלפון הנייד שברשותך
האם קיים בטלפון הנייד שברשותך
אנשי קשר נוספים לשעת חירום:
הצהרת ההורים ו/או מבוגר מטעמם
1. האם קיימת בעיה/מגבלה בריאותית ממנה סובל בנך/בתך? כן / לא
1. האם קיימת בעיה/מגבלה בריאותית ממנה סובל בנך/בתך? כן / לא
2. האם קיימת רגישות (אלרגיה) למאכלים מסוימים ? כן / לא
3. האם הילד זקוק לסיוע כלשהו / צורך מיוחד במהלך הצהרון? כן / לא
5. האם את/ה מאשר/ת את השתתפותו של בנך /בתך בכל פעילויות הצהרון? כן / לא
6. ידוע לי כי במקרים של בעיות התנהגותיות ובעיות משמעת של בני/בתי, תופסק מידית השתתפותו/תה בצהרון.
קראתי, הבנתי ולראיה באתי על החתום:
חתמו כאן
חתמו כאן
הסכם צהרון גנים – שנה"ל תשפ"א
בין המרכז הקהילתי קרית עקרון רח' המייסדים (להלן "המרכז")
(להלן "הילד")
(להלן "ההורים")
הואיל והמרכז עתיד להפעיל בשנת הלימודים תשע"ח צהרון גנים (להלן "הצהרון") וזאת בכפוף לנהלים המחייבים של החברה למתנ"סים והואיל וההורים מעוניינים לשלוח את הילד/ה לצהרון זה, ולהתקשר לשם כך עם המרכז בהסכם, והואיל והפעלתו של הצהרון כאמור מותנית במספר מינימום של נרשמים על פי שיקול הנהלת המרכז, כאמור בהסכם זה.
לפיכך הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן:
זמני פעילות:
1. המתנ"ס יפעיל את הצהרון החל מיום 01.09.19 ועד ליום 30.6.20 . ככלל יופעל הצהרון ע"י צוות קבוע ומוסמך של המרכז, אולם אין בכך כדי למנוע מן המרכז להפעיל את הצהרון באמצעות ממלאי מקום, אם יהיה צורך בכך.
2. שעות פעילות הצהרון תהיינה משעה 14:00 ועד השעה 17:00.
3. הצהרון יפעל במתכונת קייטנה בין השעות 07:30-16:00 עפ"י לוח החופשות של החברה למתנסים וזאת ללא תוספת תשלום.
4. בימי שישי וערבי חג לא יפעל הצהרון. ימי חופשה נוספים יחולו בהתאם ללוח חופשות של החברה למתנסים שיפורסם בתחילת שנת הלימודים.
5. במקרה של שביתה מלאה במערכת החינוך יפעל הצהרון ביום הראשון לשביתה במתכונת צהרון (14:00-17:00) ומהיום השני לשביתה יפעל הצהרון בין השעות: 7:30-16:00. בגין פעילות זו יגבה תשלום של 30 ₪ לכל יום.
6. המתנ"ס יהיה רשאי שלא להפעיל את הצהרון בשל נסיבות הנובעות מאירועים שאינם בשליטתו (כגון מלחמה, פגעי מזג אויר וכו'.....). במקרים אלו לא יוחזרו תשלומים להורים בגין ימים אלו. ההחלטות באשר להפעלת הצהרון יהיו בהתאם למדיניות משרד החינוך בעניין הפעלה של מסגרות חינוך פורמאליות של גני ילדים.
איסוף בתום יום פעילות
7. ההורים מתחייבים לאסוף את הילדים מהצהרון בזמן. בגין כל רבע שעה של איחור באיסוף הילד/ה יחויבו ההורים בתשלום של 25 ₪ . ידוע להורים כי איחורים חוזרים ונישנים יחויבו בהוצאת הילד מן הצהרון ובהתאם לשיקולי ומדיניות המתנ"ס.
8. איסוף הילדים מהצהרון יעשה ע"י ההורים בלבד. במידה ומעוניינים ההורים כי אדם אחר יאסוף את הילד/ה עליהם לציין מראש את פרטיו בנספח "טופס הוצאת ילד" (מצ"ב).
9. ילדים הנמצאים בגנים הצמודים לגני הצהרונים יועברו לצהרונים בליווי הסייעות. לאישורכם נא למלא נספח "טופס הולכת ילד" (מצ"ב).
10. איסוף ילד/ה להורים פרודים/גרושים יעשה בהתאם להחלטת בית המשפט בדבר סדרי ראייה אותה יש למסור למתנ"ס מראש.
הצהרת בריאות:
12. ההורים מצהירים בזאת כי בריאות הילד/ה תקינה ואין שום מניעה או מגבלה רפואית העשויים למנוע את השתתפותו/ה בצהרון ו/או להגבילו/ה מלהשתתף בפעילות הצהרון.
13. ההורים ימסרו לצוות המתנ"ס מראש מידע מלא על בריאות הילד/ה לרבות ציון רגישויות, מגבלות, בעיות כרוניות או הפרעות אחרות מהן סובל הילד בצרוף אישור רפואי.
14. אין לשלוח ילד/ה חולה לצהרון. ילד/ה הנעדר/ת מהצהרון שלושה ימים ויותר חייב בהבאת אישור רפואי על מצב בריאות תקין.
15. ההורים יתייצבו בצהרון מיד עם קבלת דרישה מצוות הצהרון לאסוף את הילד/ה, אם התברר במהלך יום הפעילות כי הוא סובל ממחלה או אינו חש בטוב.
16. ההורים מצהירים שידוע להם כי ע"פ הנחיות משרד הבריאות חל איסור על צוות הצהרון לתת לילד/ה תרופות כלשהן.
17. הוצאות שיידרש המתנ"ס להוציא עקב צורך בטיפול חירום ישולמו במלואן ע"י ההורים.
העברת מידע בין צוות הגן (בוקר) לצוות הצהרון:
18. ההורה מאשר לצוות הבוקר להודיע לצוות הצהרון על כל מקרה חריג שהתרחש בשעות הבוקר ושבו היה מעורב/ת הילד/ה בצהרון. כמו כן על צוות הבוקר לדווח על היעדרות ילד/ה מהגן.
ביטוח הילדים
19. המתנ"ס יישא באחריות בכל התחומים ויבטח את הילדים בביטוח צד ג'. בנוסף לכך, הרשות המקומית מבטחת בביטוח תאונות אישיות את כל תלמידי מוסדות החינוך בישוב שבפיקוח משרד החינוך.
פיקוח והדרכה מקצועית:
20.המתנ"ס מתחייב למנות רכזת מטעמו אשר תנחה את העובדות, ותפקח על עבודתן. כמו כן תקיים הרכזת קשר שוטף עם ההורים בהתאם לצורך.
21. המתנ"ס מתחייב להפעיל את הצהרון ע"פ הסטנדרטים וכח אדם של החברה למתנ"סים. המתנ"ס מתחייב לתחזק באופן שוטף את הצהרון.
מחירים ותשלומים:
22. דמי רישום בסך 130 ₪ ישולמו במעמד הרישום, ולא יוחזרו גם במקרה של ביטול הרישום.
23. עבור השהות בצהרון ישולם סה"כ של 935 ₪ לחודש. במידה ותמשך תוכנית ניצנים בישוב התשלום אחרי סבסוד משרד החינוך יהיה 635 ש'.
24. סכום זה ישולם ע"י ההורים עבור כל שנת הפעילות מראש, באמצעות שיקים /ה"ק / כרטיס אשראי ומזומן בלבד.
25. הסכום הנ"ל לא יופחת אם מסיבה כלשהי לא ניצל הילד/ה את שעות השהות האמורות בסעיף 2 דלעיל, או אם נעדר עקב מחלה/חופשה/כל סיבה אחרת.
26. המתנ"ס רשאי להפסיק השתתפות הילד בצהרון עקב אי תשלום חודש קודם, וזאת ללא התראה מראש, וזאת מבלי לגרוע מכל צעד אחר אשר יעמוד לרשות המתנ"ס במקרה האמור לעיל.
הפסקת השתתפות בצהרון:
27. הודעה בדבר כוונת ההורים להפסיק השתתפות ילדם בצהרון תינתן ע"י ההורים למתנ"ס בכתב חודש ימים מראש ועד לתאריך 25 לחודש. במקרה של החלטה כאמור יחויבו ההורים בתשלום עבור חודש מלא.
28. במקרה של הפסקת השתתפות הילד/ה בצהרון מיוזמת ההורים לאחר ה-30/3/20 יחויבו ההורים בתשלום דמי השתתפות עד לסוף שנת הפעילות.
29. המתנ"ס יהיה רשאי להחליט עפ"י שיקול דעתם של צוות הצהרון, רכזת הצהרונים ומנהל המתנ"ס כי הילד/ה אינו/ה מתאים/מה להשתתף במסגרת הצהרון, וזאת בשל בעיות התנהגות, בעיות משמעת וכדו'
30. המתנ"ס יהיה רשאי להפסיק את השתתפות הילד/ה בצהרון, וזאת לאחר מתן התראה להורים, 14 ימים מראש. במקרה כאמור, תופסק גביית תשלומים מההורים בגין השתתפות בצהרון, החל ממועד הפסקת ההשתתפות ואילך.
31. במידה ומספר הילדים בצהרון יפחת מ-18 רשאי המתנ"ס להודיע להורים על סגירת הצהרון בהודעה של חודש מראש.
32. מובהר בזאת כי פעילות הצהרון כפופה להנחיות שתתקבלנה מעת לעת, מהרשות המקומית ו/או החברה למתנ"סים ו/או משרד החינוך/ התמ"ת או כל גורם מוסמך אחר.
33. אני כן / לא מאשר/ת קבלת הודעות טלפוניות (What's App , SMS).
36. אני כן / לא מאשר/ת לצלם את ילדי תמונות ו/או סרטונים ושליחתם בקבוצת הוואטס-אפ של הצהרון.
37. אני כן / לא מאשר/ת לצלם את ילדי ולהשתמש בתמונות אלו לפרסום במידעוני המתנ
ולראיה באו על החתום
הורי הילד/ה
חתמו כאן
אישור הולכת ילדים מגן הבוקר לגן הצהרון – שנה"ל תשפ"א
הרינו מאשרים כי בני/בתי עובר/ת מגן האם להמשך שהות שהייה בצהרון בליווי המובילה והסייעת של הצהרון.
על החתום:
חתמו כאן
חתמו כאן
טופס הוצאת ילד בסיום צהרון – שנה"ל תשפ"א
איסוף הילדים מהצהרון יעשה ע"י ההורים בלבד. במידה ומעוניינים ההורים כי אדם אחר יאסוף את הילד/ה עליהם לציין מראש את פרטיו בטופס זה.
בתי/בני תוחזר/יוחזר מהגן בליווי אדם (מעל גיל 12) שנבחר מטעמנו:
הקרבה לילד/ה
הקרבה לילד/ה
הקרבה לילד/ה
על החתום:
חתמו כאן
חתמו כאן

התקנון

מידע על התשלום והערות כלליות:

 1. דמי רישום בסך 130₪ ישולמו במעמד הרישום, ולא יוחזרו גם במקרה של ביטול ההרשמה.
 2. התשלום יעשה מראש לכל שנת הפעילות, באמצעות שיקים / הוראת קבע/כרטיס אשראי בלבד.
 3. המתנ"ס רשאי להפסיק פעילות הילד/ה בצהרון עקב אי תשלום חודש קודם, עקב בעיות התנהגותיות ובעיות משמעת, באופן מיידי.
 4. זיכוי עבור מחלה מתמשכת (שבועיים והלאה) יינתן רק בהצגת אישור רפואי בתוקף.
 5. בימי שביתה הצהרון יחל לפעול כיום מלא (7:30-16:00) החל מהיום ה-2 לשביתה. בגין פעילות בימי השביתה יגבה תשלום נוסף של 30 ₪ ליום.
 6. היעדרות שאינה עקב מחלה ממושכת אינה פוטרת מתשלום.
 7. מתאריך 30.3.2021  לא יתקבלו בקשות ביטול מכל סיבה שהיא ואנו מסכימים כי אם תוגש בקשת ביטול לאחר המועד הנ"ל, נמשיך ונחויב בתשלום שכר הלימוד בגין כל תקופת שנת הלימודים כאמור בהסכם זה.
 8. אני כן / לא מאשר/ת קבלת SMS, What's App. אם כן, לנייד מס' ________________.
 9. אני כן / לא מאשר/ת לצלם את ילדי תמונות ו/או סרטונים ושליחתם בקבוצת הוואטס-אפ של הצהרון.
 10. אני כן / לא מאשר/ת לצלם את ילדי ולהשתמש בתמונות אלו לפרסום במידעוני המתנ"ס.
 11. אני מודע/ת לעובדה כי לא יתקיימו הסעות לצהרונים.

צרו קשר:
 • מתנס קרית עקרון שבשבט
 • המייסדים 1, קרית עקרון
 • קרית עקרון
 • 08-9496391
 • פקס: 08-9414979
מתנסנט חוגים הצהרת נגישות