חיפוש באתר

טפסים

טופס הרשמה לצהרון בבתי הספר שנה"ל תשפ"ד – 2023-2024

הנחיות למילוי הטופס:

שימו לב, ההרשמה כוללת שני שלבים:

מילוי הטופס (כולל חתימה על נכונות הפרטים ועל התקנון) ומעבר לרישום באתר החברה למתנ"סים (בלחיצה על "המשך לתשלום").

אם לא השלמתם את שני השלבים- הילד אינו רשום!!

פרטי הילד/ה
מין
האם קיימת בעיה/מגבלה בריאותית ממנה סובל בנך/בתך?
האם קיימת רגישות (אלרגיה) למאכלים מסוימים ?
האם הילד זקוק לסיוע כלשהו / צורך מיוחד במהלך הצהרון?
פרטי ההורים
( נשוי/אה / גרוש/ה / אלמן/ה / רווק/ה / פרוד/ה )
( נשוי/אה / גרוש/ה / אלמן/ה / רווק/ה / פרוד/ה )
במידה וההורים גרושים / חיים בנפרד – בבקשה לעדכן אותנו על הסכם מיוחד בנושא אחריות על הילדים/ תשלומים ( יש להעביר אישור משפטי התומך בבקשתכם למייל של רכזת הצהרוניםtzaharonim@ekron.matnasim.co.il ) ההורים מתבקשים להודיע על כל שינוי רלוונטי שקשור לאחריות או טיפול בילדים. תודה.
אנשי קשר נוספים לשעת חירום
אני מאשר/ת לצלם את ילדי תמונות ו/או סרטונים ושליחתם בקבוצת הוואטס-אפ של הצהרון
אני מאשר/ת לצלם את ילדי ולהשתמש בתמונות אלו לפרסום במידעוני המתנ"ס
בתום יום הלימודים אני מאשר/ת לבני/ביתי לחזור הבייתה
במידה ומעוניינים ההורים כי אדם אחר יאסוף את הילד/ה עליהם לציין מראש את פרטיו
בתי/בני תוחזר/יוחזר מהצהרון בליווי אדם (מעל גיל 12) שנבחר מטעמנו
הקרבה לילד/ה
הקרבה לילד/ה
חתמו כאן

התקנון

 תקנון הרשמה לצהרוני שבשבט תשפ"ד :

הואיל והמרכז  עתיד להפעיל בשנת הלימודים תשפ"ד צהרון גנים / בית ספר (להלן "הצהרון") וזאת בכפוף לנהלים המחייבים של משרד החינוך והחברה למתנ"סים, והואיל וההורים מעוניינים לשלוח את הילד/ה לצהרון זה, ולהתקשר לשם כך עם המרכז בהסכם, והואיל והפעלתו של הצהרון כאמור מותנית במספר מינימום של 18 נרשמים, כאמור בהסכם זה.

לפיכך הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן:

זמני פעילות:

 1. המרכז יפעיל את הצהרון החל מיום 01.09.23 ועד ליום 30.6.24 . ככלל  יופעל הצהרון ע"י צוות קבוע ומוסמך של המרכז, אולם אין בכך כדי למנוע מן המרכז להפעיל את הצהרון באמצעות ממלאי מקום, אם יהיה צורך בכך.
 2. שעות פעילות הצהרון תהיינה משעה 14:00 ועד השעה 17:00 בגני הילדים ומתום יום הלימודים עד 16:30 בבתי הספר.
 3. הצהרון יפעל במתכונת קייטנה בין השעות 07:30/8:00-16:00 עפ"י לוח החופשות של החברה למתנסים/משרד החינוך שיפורסם בתחילת שנת הלימודים.
 4. בימי שישי וערבי חג לא יפעל הצהרון.
 5. במקרה של שביתה מלאה במערכת החינוך יפעל הצהרון ביום הראשון לשביתה במתכונת צהרון (14:00-17:00) ומהיום השני לשביתה יפעל הצהרון בין השעות: 7:30/8:00-16:00. בגין פעילות זו יגבה תשלום של 50₪ לכל יום.
 6. המרכז יהיה רשאי שלא להפעיל את הצהרון בשל נסיבות הנובעות מאירועים שאינם בשליטתו (כגון מלחמה, פגעי מזג אויר, מגפה וכו'.....). במקרים אלו לא יוחזרו תשלומים להורים  בגין ימים אלו. ההחלטות באשר להפעלת הצהרון יהיו בהתאם למדיניות משרד החינוך בעניין הפעלה של "תכנית ניצנים".
 1. במקרה של סגירת צהרון עקב מחסור בכח אדם- התשלום יופחת בהתאמה.
 2. קורונה: במקרה של בידוד שבו הילד מבודד והמסגרת החינוכית  לא נסגרה – לא ינתן החזר להורי הילד/ה.

במקרה של בידוד בו נסגרה המסגרת החינוכית והילד/ה בבידוד – ינתן החזר לפי תקנון שקבעה הנהלת המרכז.

 1. לא יתקיימו הסעות לצהרונים.

 

 

איסוף בתום יום פעילות

 1. ההורים מתחייבים לאסוף את הילדים מהצהרון בזמן. בגין כל רבע שעה של איחור באיסוף הילד/ה יחויבו ההורים בתשלום של 25 ₪ . ידוע להורים כי איחורים חוזרים ונישנים יחויבו בהוצאת הילד מן הצהרון ובהתאם לשיקולי ומדיניות המרכז.
 2. איסוף הילדים מהצהרון יעשה ע"י ההורים בלבד. במידה ומעוניינים ההורים כי אדם אחר יאסוף את הילד/ה עליהם לציין מראש את פרטיו או לעדכן בהודעה כתובה את רכזת הצהרונים והצוות.
 3. ילדים הנמצאים בגנים הצמודים לגני הצהרונים יועברו לצהרונים בליווי הסייעות. לאישורכם נא למלא נספח "טופס הולכת ילד" (מצ"ב).
 4. איסוף ילד/ה להורים פרודים/גרושים יעשה בהתאם להחלטת בית המשפט בדבר הסדרי ראייה אותה יש למסור בכתב למרכז מראש.

הצהרת בריאות:

 1. ההורים מצהירים בזאת כי בריאות הילד/ה תקינה ואין שום מניעה או מגבלה רפואית העשויים למנוע את השתתפותו/ה בצהרון ו/או להגבילו/ה מלהשתתף בפעילות הצהרון.
 2. ההורים ימסרו לצוות המרכז מראש מידע מלא על בריאות הילד/ה לרבות ציון רגישויות, מגבלות, בעיות כרוניות או הפרעות אחרות מהן סובל הילד בצרוף אישור רפואי.
 3. אין לשלוח ילד/ה חולה לצהרון. ילד/ה הנעדר/ת מהצהרון שלושה ימים ויותר חייב בהבאת אישור רפואי על מצב בריאות תקין. לא ינתן זיכוי בגין מחלה.
 1. ההורים יתייצבו  בצהרון מיד עם קבלת דרישה מצוות הצהרון לאסוף את הילד/ה, אם התברר במהלך יום הפעילות כי הוא סובל ממחלה או אינו חש בטוב.
 1. ההורים מצהירים שידוע להם כי ע"פ הנחיות משרד הבריאות חל איסור על צוות הצהרון לתת לילד/ה תרופות כלשהן.
 2. הוצאות שיידרש המרכז להוציא עקב צורך בטיפול חירום ישולמו במלואן ע"י ההורים.

 

 

 

 

 

העברת מידע בין צוות הגן (בוקר) לצוות הצהרון:

 1. ההורה מאשר לצוות הבוקר להודיע לצוות הצהרון על כל מקרה חריג שהתרחש בשעות הבוקר ושבו היה מעורב/ת הילד/ה בצהרון. כמו כן על  צוות הבוקר לדווח על היעדרות ילד/ה מהגן.

ביטוח הילדים:

 1. המרכז יישא באחריות בכל התחומים ויבטח את הילדים בביטוח צד ג'. בנוסף לכך, הרשות המקומית מבטחת בביטוח תאונות אישיות את כל תלמידי מוסדות החינוך בישוב שבפיקוח משרד החינוך.

פיקוח והדרכה מקצועית:

 1. המרכז מתחייב למנות רכזת מטעמו אשר תנחה את העובדות, ותפקח על עבודתן. כמו כן תקיים הרכזת קשר שוטף עם ההורים בהתאם לצורך.
 2. המרכז מתחייב להפעיל את הצהרון ע"פ הסטנדרטים וכח אדם של רשת "צהרים טובים" של החברה למתנ"סים. המרכז מתחייב לתחזק באופן שוטף את הצהרון.

מחירים ותשלומים:

 1. דמי רישום בסך 150 ₪ ישולמו במעמד הרישום, ולא יוחזרו גם במקרה של ביטול הרישום.
 2. עבור השהות בצהרון ישולם סה"כ של 935 ₪ לחודש. במידה ותתחדש תוכנית ניצנים של משרד החינוךעבור גני הילדים וכיתות א-ב, המחיר המסובסד יהיה 635 ₪. המחיר המלא לתלמידי כיתות ג' -ד' יהיה 935 .
 3. סכום זה ישולם ע"י ההורים עבור כל שנת הפעילות מראש, באמצעות ה"ק / כרטיס אשראי בלבד.
 4. הסכום הנ"ל לא יופחת אם מסיבה כלשהי לא ניצל הילד/ה את שעות השהות האמורות בסעיף 2 דלעיל, או אם נעדר עקב מחלה/חופשה/כל סיבה אחרת.
 • היעדרות מחלה מעל שבועיים ימים רצופים – יזוכה הלקוח לאחר הפחתת תקורה בגובה 30% וכנגד אישור רפואי בלבד.
 1. המרכז רשאי להפסיק השתתפות הילד בצהרון עקב אי תשלום חודש קודם, וזאת ללא התראה מראש, וזאת מבלי לגרוע מכל צעד אחר אשר יעמוד לרשות המרכז במקרה האמור לעיל.

הפסקת השתתפות בצהרון:

 1. ביטולים עד לתחילת שנת הלימודים -

ניתן לבטל את העסקה תוך 14 ימים מיום החתימה על ההסכם ועד 14 ימים, שאינם ימי מנוחה לפני מועד הכניסה לצהרון.

 

במקרה של ביטול מתחת ל – 14 ימים לפני מועד הכניסה לצהרון – לא יוחזרו דמי הרישום.

שיעור דמי הביטול: 100 ₪.

 1.  בקשות להפסקת פעילות יטופלו רק לאחר מילוי טופס ביטול באתר המרכז הקהילתי או במזכירות. לא יעשו ביטולים בטלפון או דרך צוות הצהרונים. לתשומת ליבכם, ללא הודעה בכתב ייחשב המשתתף כממשיך בפעילות לכל דבר והגבייה בגין הצהרון תימשך באופן מלא. טופס ביטול יתקבל עד ה-25 לחודש כלומר, ניתן לבטל עד ה-25 לחודש עבור החודש שאחריו ואילך.
 2. במקרה של בקשה להפסקת השתתפות הילד/ה בצהרון מיוזמת ההורים לאחר ה-25/3/24 יחויבו ההורים בתשלום 50% דמי השתתפות עד לסוף שנת הפעילות.
 3. למרות האמור לעיל, לכל הורה שמורה הזכות לחודש ניסיון , בחודש הראשון לקבלת הילד,אם החליטו ההורים להפסיק את ביקור הילד בצהרון, יהיו זכאים ההורים לקבל חזרה את יתרת התשלומים למעט התשלום המלא עבור חודש זה.         
 4. המרכז יהיה רשאי להחליט עפ"י שיקול דעתם של צוות הצהרון, רכזת הצהרונים ומנהל המרכז כי הילד/ה אינו/ה מתאים/מה להשתתף במסגרת הצהרון, וזאת בשל בעיות התנהגות שלו , בעיות משמעת וכדו'. או התנהגות אלימה כלפי הצוות החינוכי של אחד מההורים.
 1. במקרה כאמור, לאחר מתן התראה להורים של יום אחד מראש, תופסק גביית תשלומים מההורים בגין השתתפות בצהרון, החל ממועד הפסקת ההשתתפות ואילך.
 2. המרכז יהיה רשאי להחליט עפ"י שיקול דעתם של צוות הצהרון, רכזת הצהרונים ומנהל המרכז, בשל בעיית התנהגות חריגה על השעיה זמנית של הילד/ה, ובמקרה כזה על ההורים להגיע מיידית לאסוף את הילד/ה מהצהרון.
 1. במידה ומספר הילדים בצהרון יפחת מ-18 רשאי המרכז להודיע להורים על סגירת הצהרון בהודעה של חודש מראש.
 2. מובהר בזאת כי פעילות הצהרון כפופה להנחיות שתתקבלנה מעת לעת, מהרשות המקומית ו/או החברה למתנ"סים ו/או משרד החינוך/ התמ"ת  או כל גורם מוסמך אחר.

 

 


צרו קשר:
מתנסנט חוגים הצהרת נגישות