חיפוש באתר

טפסים

טופס הרשמה למעון ניצנים(אשר) תשפ"ג

הנחיות למילוי הטופס:

הרישום מיועד אך ורק לילדים שנולדו החל מה- 01.01.2020

• אישור הרשמה אינו מהווה אישור קבלה למעון. אישור קבלה / אי קבלה למעון יגיע בנפרד ומותנה באישור משרד העבודה.
• וועדות קבלה יתקיימו במידה ומתקיים רישום מעבר לתפוסה המלאה בכיתה.
• רישום למעון יבוצע באתר המתנס ובנוסף באתר משרד העבודה והרווחה.
לאחר מילוי הטופס תועברו להמשך רישום באתר החברה למתנ"סים. ללא סיום הרישום כולל הכנסת כ.א. הרישום אינו מושלם!!

 

מין
מצב משפחתי
האם אתם מאשרים קבלת הודעות ב-SMS ?
האם אתם מאשרים קבלת הודעות בדואר אלקטרוני
הצהרת מידע בדבר בריאות הילד
במידה ויש רגישות ו/או אלרגיה למזון ,תרופות או לגורם אחר, נא מלא טופס מותאם – נמצא בדף הראשי של הרישום למעונות
.3. הנני מתחייב/ת להודיע למרכז הקהילתי מידית על כל בעיה ו/או מגבלה שהתגלתה וזאת מיד עם גילויה
.4 בכל מקרה של מגבלה ו/או בעיה רפואית ,הנני מתחייב/ת לחתום על כתב התחייבות מיוחד ביחס לילד על מגבלה רפואית שיימסר לנו ולנהוג בהתאם לאמור בו.
.5. בכל מקרה בו הטיפול מחייב סייעת צמודה באחריותי לדאוג לקבלת סייעת צמודה.
חום: הנני מאשר למטפלת למדוד חום לילד שלי במד חום
יש לצרף מסמכים רפואיים אודות המגבלה והבעיה
חל איסור על צוות המעון לתת תרופות לילדים ,לרבות אקמול
הולכת ילדים למעון והחזרתם לביתם
.1 בני/בתי יגיע/תגיע כל בוקר למעון ויוצא/תוצא ממנו בלוויית אדם מבוגר מטעם המשפחה.
.2 שמות המבוגרים הרשאים להוציא את בני/בתי מהמעון: (מלבד ההורים)
.3 אם אהיה מעוניין כי בני/בתי יילקח על ידי אדם אחר שאינו מאוזכר לעיל, אני מתחייב להודיע על כך למנהלת המעון / אחראית כתה
אופן התשלום
ייתכנו שינויים בסכומים על פי החלטת משרד הכלכלה.
דמי הרשמה ע"ס 130 ₪ - התשלום ביום ההרשמה.
ביטוח ע"ס 35 ₪
תנאי רישום:
ידוע לי כי דמי הרישום יוחזרו רק לנרשמים אשר לא יתקבלו למעון.
ידוע לי כי דמי הביטוח לא יוחזרו לאחר כניסת הילד/ה למעון.
ידוע לי כי במידה ואני בעל/ת חוב במתנ"ס , הרישום יתבצע אך ורק לאחר סגירת חוב זה וכי תאריך פירעון החוב יירשם כתאריך הרישום למעון.
לתשומת ליבכם : שיבוץ הילדים בכיתות וקביעת צוות המחנכות בכל כיתה ייעשו אך ורק על פי שיקולים מקצועיים של המערכת.
ידוע לי כי אין המרכז מתחייב לסמל של משרד הרווחה ב- 01.09.2022 וכי עד לקבלת הסמל התשלום יהיה תשלום מלא לפי תעריף שקבע המשרד.
אני מאשר/ת את ההסכם ואת תנאי הרישום והם ברורים לי.
חתמו כאן

התקנון

הסכם הורים לשנה"ל תשפ"ג

אנו שמחים שבחרתם לרשום את ילדכם למעונות של המרכז הקהילתי קרית עקרון שבשבט.
אנו משקיעים מאמצים רבים על מנת שילדכם יקבלו יחס חם ואוהב, כמו גם מענה מקצועי איכותי, שכולל פעילות העשרה מותאמת גיל ומגוון פעילויות שיתרמו להתפתחותם.
המסמך שלפניכם נועד להסדיר את אופן ההתנהלות בין המרכז הקהילתי לבינכם, ההורים.
המרכז הקהילתי כפוף לנהלים והנחיות החברה למתנ"סים – "רשת התחלה חכמה", משרד העבודה והרווחה, משרד הבריאות, הרשות המקומית ופיקוד העורף, לפיכך יתכנו שינויים בהפעלת המעון ובגביית הכספים ואנו נפעל בהתאם להנחיות המחייבות שיתקבלו מעת לעת.
אנו מאחלים לכולנו שנת לימודים טובה ובטוחה.

כל האמור בהסכם זה נכתב בלשון זכר אך מתייחס לשני המינים.
במקרה של הורים גרושים יש לצרף שתי הסכמות ומידע רלוונטי על זמני שהותאופן ומועדי הפעלה
שיבוץ ילד בכיתה ייעשה על פי גילו ובהתאם להתפתחותו לפי שיקול דעת הגורמים המקצועיים.
המרכז הקהילתי רשאי לערוך שינויים במבנה קבוצות הלימוד ובתוך מסגרות החינוך לפי העניין, באמצעות איחודן ו/או פיצולן של קבוצות לימוד קיימות, בהתאם למספר הילדים הנרשמים למעון בתחילת שנת הלימודים ו/או מספר הילדים השוהים במעון במהלך השנה.
על אף התחייבות המרכז הקהילתי להפעיל את המעון במשך שנת הלימודים, יהיה המרכז הקהילתי רשאי להחליט על ביטול הפעילות במקרה שלא ירשמו לפחות 15 משתתפים. כמו כן, המרכז הקהילתי שומר על זכותו לשנות את כמות המשתתפים מפעם לפעם ובלבד שינקוב במספר סביר של משתתפים, המאפשר הפעלה של המעון במתכונת שנקבעה בשיתוף רשת מעונות יום בקהילה בחברה למתנ"סים.
הפעילות תתקיים במהלך כל תקופת שנת הלימודים, בכפוף ללוח החופשות של משרד העבודה והרווחה ו/או החברה למתנ"סים (משרד הרווחה).
המעון לא יפעל בימים בהם תתקבל הנחייה של משרד הבריאות / הרשות המקומית / פיקוד העורף לסגור את המעון.
שעות פעילות המעון יהיו בימים א'-ה' בין השעות 16:00-07:00 ובימי ו' בין השעות 13:00-07:00.
יום לימודים ארוך (כולל שעת הארכה) יתקיים בימים א'-ה' בין השעות 17:00-07:00 ובימי ו' בין השעות 13:00-07:00 מותנה ברישום מינימום משתתפים שיקבע על ידי המרכז הקהילתי.
שעות פעילות המעון בפתיחת שנה:
ילד חדש – ביום הראשון עד השעה 10:00
ביום השני עד השעה 11:00
ביום השלישי יום לימודים מלא.
לציין כי בימי ההסתגלות הראשונים מומלץ להיות קשובים ליכולתו של הילד ולאסוף אותו מהמעון על פי המלצת הצוות החינוכי.
ילד ממשיך – יוכל לשהות במעון במשך כל שעות פעילות המעון (יום לימודים מלא) ובהתאם ליכולתו של הילד.
במסגרת המעון ינתנו ארוחות על פי תפריט מאושר ומבוקר על ידי תזונאית ילדים: ארוחת בוקר, ארוחת צהריים – ארבעה ימים בשבוע ארוחה בשרית ויומיים ללא בשר וארוחת מנחה. התפריט יפורסם בלוח הורים.
מודע בזאת להורים כי המרכז הקהילתי ערך ביטוח תאונות אישיות, בגין אחריות לנזקי גוף העלולים להיגרם לילד עקב שהותו ו/או פעילותו במעון, וזאת מחמת רשלנות ו/או מי מטעמה. בכל מקרה של נזק גוף כאמור יש להגיש מידית פנייה בכתב למרכז הקהילתי.


הולכת ילדים
האחריות על הולכת הילד למעון ו/או חזרה מהמעון תחול על ההורים ותתבצע על ידם או על אדם מבוגר (מעל גיל 18) אחר מטעמם.
הסעות ילד למעון ו/או מצאתו מהמעון באמצעות חברת הסעות, אם תיעשה, הינה באחריותם המלאה והבלעדית של ההורים.
הולכת ילד תתקיים על פי טופס הולכת ילדים למעון והחזרתם לביתם (נספח ג') בו יצוינו שמות המבוגרים הרשאים להוציא את הילד. מסירת הילד לאדם ששמו לא צוין בטופס הנ"ל לא תתאפשר, למעט אם תינתן הודעה מראש על כך לצוות החינוכי של המעון וכנגד הצגת תעודה מזהה.
הולכת ילד להורים פרודים או גרושים תיעשה בהתאם להחלטת בית משפט או בית דין מוסמך, שתימסר בכתב למנהלת המעון.

שגרת קורונה (מתעדכן בהתאם להחלטות משרד הבריאות)
לאור התפשטות נגיף הקורונה המרכז הקהילתי כפוף להנחיות ונהלים המתפרסמים מעת לעת. אי לכך, יתכנו שינויים בהפעלת המעון, בגביית הכספים, בנוהלי כניסה ויציאה למעון וכן בהנחיות בריאותיות. המרכז הקהילתי יפעל על פי ההנחיות המחייבות, אשר יובאו לידיעת ההורים, לרבות מצבי סגר, בידוד, שגרה חלקית ושעות פעילות.
הנחיות "בידוד":
חל איסור על הורה או מי מטעמו אשר מחויב לשהות בבידוד ו/או סובל מתסמינים להגיע לשטח המעון.
בידוד במשפחת הילד מחייב לפעול על פי הנחיות משרד הבריאות בנוגע לכניסתו למעון.
ילד שמסיים תקופת בידוד – יש לפעול לפי הנחיות משרד הבריאות בנוגע לחזרתו למעון בתום תקופת הבידוד.
הורה אשר יעבור על ההנחיות הנ"ל ולא ישמע להוראות יורחק מהמעון לאחר אזהרה. במקרה שיתגלו מקרי הדבקות במעון, המעון יפעל על פי הנחיות משרד הבריאות באשר לבידוד.

תשלום
סכום תשלום שכר הלימוד עבור השתתפות הילד במעון הינו כפי שיפורסם ע"פ משרד העבודה והרווחה. התשלום יתבצע כנגד 12 חודשים, מדי חודש בחודשו, החל מחודש ספטמבר לשנת 2022 ועד לחודש אוגוסט לשנת 2023. התשלום עבור תינוק אשר נולד החל מתאריך ה-01/06 יהיה תעריף תינוק למשך כל השנה, גם במקרה שישתלב בכיתת פעוטות.
סכום שכר הלימוד השנתי יכלול דמי רישום בסך 130 ₪, דמי ביטוח בסך 35 ₪ (שייגבו בסמוך למועד ההרשמה) דמי הרישום ודמי הביטוח לא יוחזרו במקרה של ביטול הרשמה.
שכר הלימוד נקבע על ידי משרד העבודה והרווחה ומתעדכן מדי שנה.
תשלום עבור שירותים נוספים כמו ארוחה בשרית, תוספת כוח אדם, חוגים וכיו"ב, יקבע בהחלטה משותפת של ועד ההורים ומנהלת המעון ובהתאם לנוהל "חריגה מסל שירותים" הנמצא במסמך הנחיות להרשמה למעונות יום ומשפחתונים שנה"ל תשפ"א באתר משרד העבודה והרווחה.
איחורים:
ההורים מתחייבים לאסוף את הילד לא יאוחר מהשעות המפורטות בסעיף 2-ו', כל הגעה לאחר מכן תיחשב כאיחור.
המרכז הקהילתי יחייב את ההורים בגין איחור בהתאם לתעריף הבא: 25 ₪ עבור 15 הדקות הראשונות, כל 10 דקות נוספות יחויבו בסך 10 ₪ נוספים.
התשלום בגין איחורים יתבצע במזכירות המרכז הקהילתי ויתווסף לשכר הלימוד עבור אותו חודש.

גבייה
גבייה תיעשה במזכירות המרכז הקהילתי באמצעות חיוב הוראת קבע / כרטיס אשראי / שיקים, בפריסה של 12 תשלומים עוקבים. ללא מילוי כל פרטי התשלום לא יהיה ניתן לבצע הרשמה.
תאריך הגבייה באמצעות הוראת קבע יתבצע בכל 10 לכל לחודש (במקרה שתאריך החיוב אינו יום עסקים – ההורדה תתבצע ביום העסקים שלאחר מכן). תאריך הגבייה באמצעות כרטיס אשראי יתבצע ב-21 לכל חודש.
ההורים מתחייבים בזאת שלא לבטל את אמצעי התשלום עד לתשלום מלוא שכר הלימוד.
שכר הלימוד יפרע גם בהיעדר הילד מהמעון בשל חופשה / מחלה / שהייה בבידוד או מכל סיבה שהיא.
המרכז הקהילתי יחייב בסכום שכר הלימוד המלא עבור כל חודש עד לקבלת הדרגה (אם וכאשר תתקבל).
לא יינתן החזר כספי לאחר קבלת הדרגה, התשלום יקוזז כל חודש מהתשלום החודשי.
במקרה של פיגור בתשלומים המפורטים בהתחייבות זו יהיה המרכז הקהילתי רשאי לדרוש את הפסקת פעילות הילד במעון 30 ימים לאחר מתן התראה בכתב שתינתן 14 ימים מראש.
הוראת תשלום שחזרה תגרור חיוב בסך של 20 ₪ בגין הוצאות טיפול, ובמקרה זה התשלום יתבצע במזומן בלבד, לא יאוחר משבוע ימים מיום החזרת ההוראה.
באחריות ההורים לדווח על כל שינוי בפרטי כרטיס האשראי או הוראת הקבע שנמסרו למרכז הקהילתי.

ביטול רישום
ביטולים עד לתחילת שנת הלימודים
ניתן לבטל את העסקה תוך 14 ימים מיום חתימת ההתחייבות, ועד 14 ימים (שאינם ימי מנוחה) לפני מועד תחילת הפעילות במעון. במקרה של ביטול בפחות מ-14 ימים מתחילת הפעילות לא יוחזרו דמי הרישום.
שיעור דמי הביטול יהיה 5% מערך העסקה או 100 ₪, הנמוך מביניהם.

ביטולים לאחר תחילת שנת הלימודים
בקשת ביטול שתוגש עד ל-15 לכל חודש (כולל) תחייב את ההורים בתשלום שכר לימוד עבור אותו חודש, והילד יהיה רשאי להישאר עד לסוף החודש. בקשת ביטול שתוגש לאחר ה-15 לכל חודש תחייב את ההורים בתשלום שכר הלימוד בעבור החודש העוקב.
במקרה של הפסקת ההשתתפות במעון לאחר תאריך ה-31/03/2022 יחויבו ההורים בתשלום העומד על 50% דמי השתתפות עד לסוף שנת הפעילות.
למרות האמור לעיל, לכל הורה שמורה הזכות לחודש ניסיון, בחודש הראשון לקבלת הילד למעון, במקרה שיחליטו להפסיק את פעילותו במעון יהיו זכאים ההורים לקבל חזרה את יתרת התשלומים, למעט התשלום המלא עבור חודש זה.

הודעה בדבר ביטול ההתקשרות תתקבל בכתב בלבד בדוא"ל של המרכז הקהילתי ולאחר אישור קבלת הדוא"ל מול המזכירות.

תשלום מחמת עזיבת ילד במהלך שנת הלימודים
בידי המרכז הקהילתי שמורה הזכות להפסקת השתתפות ילד בפעילות המעון בשל סיבות פדגוגיות ו/או בריאותיות, על בסיס חוות דעת מטעם גורם מקצועי מוסמך, או במקרים בהם לא עמדו ההורים בהתחייבויותיהם, ובלבד שהדבר ייעשה בהתראה בכתב 14 ימים מראש. הפסקת פעילות מסיבות פדגוגיות ו/או בריאותיות מצריכה גם את אישור מנהלת התחום המחוזי במשרד העבודה והרווחה אשר תקבל לידיה את חוות הדעת כאמור.
ההורים לא יהיו זכאים להחזר כספי או אחר במקרה של אסון טבע, שלג כבד, מלחמה או סגירת המעון בהוראת פיקוד העורף / הרשות המקומית / משרד הבריאות, ו/או בשל הנחיות רגולטוריות הקשורות לבריאות הציבור וכדומה שימנעו הפעלה תקינה של המעון אלא אם נקבע אחרת בהנחיות משרד העבודה והרווחה.

הצהרה על בריאות הילד
ההורים מתחייבים למסור כל מידע רפואי של הילד אשר יכול להשפיע על תפקוד הילד במעון ועל הטיפול בו.
יש למלא בהקפדה את כל הנתונים שבטופס ההצהרה והמידע על בריאות הילד שבנספח א', ולעדכן בכתב על כל שינוי במצבו הבריאותי של הילד במשך השנה, לרבות ציון רגישויות ו/או מגבלות ו/או בעיות ו/או מחלות כרוניות ו/או הפרעות אחרות מהן סובל הילד.
מודע בזאת להורים כי מילוי חלקי ו/או שגוי של טופס ההצהרה והמידע על בריאות הילד עלול להביא להפסקת השתתפות פעילותו במעון.
בכל מקרה של ילד הסובל ממגבלה ו/או הפרעה כלשהי, מתחייבים ההורים לצרף אישור רפואי בכתב על יכולתו של הילד להשתתף במעון.
הנחיות משרד הבריאות בנוגע למחלות / תסמינים המונעים מהילדים להגיע למעון משתנות מעת לעת, ועל ההורים וצוות המעון לפעול לפיהן.
ההורים מתחייבים שלא להביא ילד למעון במקרה שהוא אינו חש בטוב / חולה / חום גופו מעל °C38 ו/או סובל משלשולים ו/או הקאות ו/או פריחה ו/או דלקות עיניים ו/או כל מחלת ילדים אחרת.
מוסכם כי במקרה שילד אינו חש בטוב בזמן שהותו במעון, צוות המעון יעדכן את ההורים טלפונית וכי ההורים מתחייבים להגיע מידית ולאסוף את הילד.
מודע בזאת להורים כי על פי הנחיות משרד הבריאות חל איסור מוחלט על צוות המעון לתת תרופות, לרבות אקמול ו/או כל משכך כאבים מסוג שהוא.
כל ההוצאות הכרוכות במתן טיפול חירום לילד חולה במעון יחולו על ההורים.
ילד יוכל לשוב למעון לאחר שחלפו 24 שעות בבית מתום יום הלימודים הקודם וללא הופעת סימפטומים של המחלה. לאחר היעדרות בת ארבעה ימי מחלה ומעלה חזרת הילד מותנית באישור רפואי בכתב המעיד על בריאותו וכושרו של הילד לשהות בחברת ילדים.
במקרה בו ילד נדרש לסייעת צמודה – באחריות ההורים לדאוג לסייעת צמודה, ולמען הסר ספק, המרכז הקהילתי לא יישא בעלות הסייעת.

שימוש בתמונות של ילדים
הרינו מאשרים לצלם את ילדי ולשלוח את התמונות בקבוצת הוואטסאפ של המעון ו/או העלאת תמונות לדף הפייסבוק של המרכז הקהילתי ו/או אתר האינטרנט של המרכז הקהילתי ו/או פרסום של המרכז הקהילתי.
הרינו מאשרים קבלת מסרונים ו/או דואר אלקטרוני הקשורים לפעילות המרכז הקהילתי.
הננו מודעים לכך, כי מטרת הפרסום אינה למטרת עשיית רווח על ידי המרכז הקהילתי וכי פרסום התמונה אינו נעשה באופן משפיל או מבזה, ומכאן ניתנת הסכמתנו.
הננו מתחייבים בזאת כי לא תעלה על ידינו ו/או על ידי מי מטעמנו כל טענה ו/או טרוניה ו/או עילת תביעה בגין שימוש המרכז הקהילתי בתמונת בני/בתי באתר האינטרנט של המתנ"ס ו/או בחוברת החוגים שלו ו/או בכל מדיית תקשורת אחרת של המרכז הקהילתי, לרבות טענה בדבר פגיעה בפרטיות.

הנני מצהיר כי קראתי והבנתי את כל תנאי ההתחייבות וכי אני מסכים לכל האמור בהם ומתחייב לקיימם על כל סעיפיהם.
שם מלא ____________ ת"ז ____________ תאריך ________ חתימה ______________


צרו קשר:
מתנסנט חוגים הצהרת נגישות